Årsredovisningar

Stämmoprotokoll

Stadgar

Medlem

(ur stadgarna)

3§ Medlem blir den:
a) som godkänts av minst två medlemmar i föreningen
b) ställer upp på föreningens syfte, följer dess stadgar och
c) erlägger 100 kronor i årsavgift

4§ Medlem:
a) har rösträtt på stämman.
b) kan sända in motioner till stämman
c) äger inte del i föreningens tillgångar, och är inte heller ansvarig för föreningens ekonomi
d) som begär utträde ur föreningen får inte tillbaka betald årsavgift
e) som motarbetar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen med enkel majoritet