Insamlingspolicy

Syfte

Våra barns klimats insamlingspolicy är styrande för organisationens insamlingsverksamhet och tydliggör de principer som ligger till grund för vår insamling, hur pengar samlas in och hur vi hanterar gåvor. Insamlingspolicyn syftar även till att stärka givarnas insyn i insamlingsarbetet för att säkerställa att insamlingsarbetet sker på ett transparent och seriöst sätt.

Vårt arbete

Våra barns klimats arbete syftar till att påverka för en politik som tar klimatmålen på allvar – för våra barns framtid. De pengar som organisationen samlar in används för opinionsbildning, politisk påverkan och att ge fler föräldrar verktyg att engagera sig. Verksamheten inriktar sig till att ge stöd till skolor för att öka kunskapen inom klimatfrågan, hantera känslor relaterat till klimatkrisen och ge barn och unga möjlighet att agera i klimatomställningen.

Givare

Våra barns klimat är en ideell förening som finansieras av gåvor från privatpersoner och företag samt projektstöd från andra organisationer, företag och stiftelser.

Gåvornas ändamål

Insamlade medel används för att bidra till verksamhetens övergripande syfte och arbete. Våra barns klimat öronmärker som regel inte några gåvor till specifika ändamål. I de fall ändamålsbestämda gåvor tas emot sker detta alltid under förutsättning att styrelsen eller verksamhetsledningen godkänt aktiviteten eller projektet.

NEKANDE AV GÅVOR

Våra barns klimat förbehåller sig rätten att neka gåvor som inte är i linje med organisationens syfte och värderingar, alternativt där krav finns på användning till en typ av aktivitet eller geografisk begränsning som inte bidrar till föreningens syfte och mål.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och tackar därför alltid nej till gåvor från politiska partier och religiösa samfund. Vi tar inte heller emot gåvor från företag och organisationer som i sin kärnverksamhet är en del av fossilindustrin eller arbetar aktivt för att bromsa klimatomställningen.

GÅVOR I FORM AV FAST EGENDOM, LÖSÖRE ELLER VÄRDEPAPPER

Om Våra barns klimat erhåller gåvor i form av fast egendom eller värdepapper, avyttras dessa vanligen om inte donationen eller testamentet skedde med villkor eller instruktioner om annat.

Kommunikation

INSAMLINGSMETODER

Insamlingsarbetet bedrivs genom kommunikation till givare via olika typer av insamlingskanaler som till exempel sociala medier, nyhets-/insamlingsbrev, hemsida, sms och telefon. Bearbetning kan även ske av stora enskilda givare. För att effektivisera insamlingen och minska kostnaderna kan nya metoder för insamling komma att prövas.

Generellt gäller att kommunikation kring insamling ska ske på ett professionellt sätt och inte framställas tvingande för givaren. Hur kommunikation sker med givare och hur personuppgifter hanteras regleras av vår integritetspolicy.

Insamling sker både i egna kanaler och med hjälp av tjänster från samarbetspartners. Dessa tjänster regleras alltid av avtal mellan Våra barns klimat och samarbetspartnern.

TEXT OCH BILDER

Våra barns klimats kommunikation och information relaterat till insamlingsarbetet ska alltid ske på ett tydligt och korrekt sätt. Alla bilder som publiceras måste följa lagar och regler inom området. Personbilder, med undantag för köpta bilder, kräver att den avbildade personen har godkänt publiceringen enligt GDPR.

MINDERÅRIGA I INSAMLINGSARBETET

Våra barns klimats insamlingsarbete riktar sig aldrig till personer under 18 år. I de fall bilder eller citat från barn används i kommunikationen är dessa godkända bilder från bildbyråer eller så har godkännande inhämtats från vårdnadshavare och barn.

ÅTERRAPPORTERING

Återrapportering av Våra barns klimats verksamhet och resultatet av arbetet sker kontinuerligt till givarna. Detta sker huvudsakligen genom hemsida, sociala medier, insamlingsbrev och nyhetsbrev.

Uppföljning och kontroll

Våra barns klimat redovisar och följer månatligen upp intäkter och kostnader uppdelat på insamlingsmetod eller kostnadstyp. Avgränsade projekt, med eller utan projektstöd, särskiljs i redovisningen. Insamlade medel och verksamhetens kostnader redovisas i Våra barns klimats årsredovisning. Årsredovisningen granskas av en auktoriserad revisor.

Återbetalning av gåva

Gåvor är frivilliga och omfattas därför inte av konsumentköplagen. Om en givare ångrar sin gåva återbetalas den senaste gåvan, förutsatt att det sker inom två månader från gåvotillfället. I de fall vi upptäcker troliga dubbelbetalningar, felbetalningar och motsvarande tar vi kontakt med givaren för eventuell återbetalning. Kontakta oss vid frågor om återbetalning av gåvor: hej@varabarnsklimat.se.

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller vill framföra klagomål gällande Våra barns klimats insamlingsarbete är du välkommen att kontakta oss i första hand via mejl. Vi avser att hantera frågor och klagomål med hög prioritet, med ber om överseende med att vi har begränsade resurser.

Kontaktuppgifter

Mejl: hej@varabarnsklimat.se
Adress:
Våra barns klimat
℅ Emma Max
Musseronvägen 75
18656 Vallentuna

Insamlingspolicyn har beslutats av Våra barns klimats styrelse 2022-06-02.