Lärarbarometern

Lärares åsikter om klimatundervisningen i grundskolan

Hur ser undervisningen om klimatförändringarna ut i grundskolan? Vilka möjligheter eller hinder upplever lärarna för att undervisa och samtala med eleverna om ämnet? 

De frågorna blev startskottet till Våra barns klimats Lärarbarometer – en webbenkät som utfördes första gången under hösten 2020. Syftet med Lärarbarometern är att ta tempen på hur skolan lyfter FN:s globala mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, och vilka möjligheter som finns för att stärka undervisningen och stödet till lärarna. 

Är du lärare i grundskolan och vill delta i kommande undersökningar?

Rapporter

2021

Enkätsvaren från 2021 visar bland annat att:

  • Lärare anser att undervisning i klimatfrågan är viktig, och fler uppger att det personliga intresset för frågan har ökat.

  • Liksom i tidigare undersökning är tidsbrist, ­utmaning att hitta bra material samt rädsla att skapa oro hos eleverna sådant som hindrar lärarna från att inkludera klimatfrågan mer i sin undervisning.

  • Avsaknaden av strategier eller stöd i skolorna gällande oro och ångest hos eleverna relaterat till klimatförändringarna är liksom i tidigare undersökning tydlig.

  • Något fler än tidigare är nöjda med det stöd det får från skolledningen, men två tredjedelar av respondenterna anser fortfarande att det saknas bra stöd.

Nära 90% av de tillfrågade lärarna är positiva till ett Klimatlyft för skolan. Håller du med? Läs mer och skriv under vår kampanj för ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.

2020

Enkätsvaren från 2020 visar bland annat att:

  • Lärare vill inkludera klimatförändringarna i undervisningen i högre grad, men upplever hinder såsom tidsbrist, brist på bra material och rädsla att skapa oro hos eleverna.
  • Fyra av fem lärare anser att de inte får tillräckligt stöd och kompetensutveckling från skolledningen gällande klimatförändringarna.
  • Fyra av fem lärare anger att det inte finns, eller att de inte känner till om det finns, strategier eller stöd för elever gällande oro och ångest ­relaterat till klimatförändringarna på deras skola.

Enkätens resultat visar tydligt att lärare på grundskolenivå efterfrågar mer stöd och kunskap om hur de kan undervisa och samtala om klimatet i skolan. Därför vill vi i Våra barns klimat se ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.

Skriv på för ett klimatlyft för skolan!

Gör något mer för klimatet

För att nå ut och påverka klimatpolitiken är vi helt beroende av ditt stöd. Bidra med din föräldrakraft genom att skriva på vårt upprop, ge oss finansiellt stöd eller engagera dig i vårt arbete – tillsammans kan vi göra skillnad.

Skriv på uppropet

Tillsammans blir vi många

Din underskrift spelar roll! Genom att vara många blir vi inbjudna till möten med ministrar och politiker där vi för fram barnens perspektiv. Många underskrifter visar att vi är en kraft att räkna med.

Ge en gåva

Varje krona räknas!

Din gåva gör oss starka. Tillsammans kan vi påverka och göra skillnad för våra barns framtid.

Bli månadsgivare

Bli vår föräldrakraft

Som månadsgivare hjälper du oss att bli en stabil organisation med kraften att skapa långsiktig påverkan på politiken och vår omvärld.

Engagera dig

Våra barns klimat behöver dig

Ju fler vi är som engagerar oss för klimatfrågan, desto större påverkan kan vi skapa. Vi drivs av ideella krafter och all kompetens och varje timme behövs och gör skillnad.

Företagssamarbete

Stöd Våra barns klimat som företag

Ditt företag kan vara med och påverka framtiden genom att stötta Våra barns klimat. För att vi ska kunna driva vårt arbetet krävs starka partners. Dela med dig av din tid, er kunskap eller stötta oss finansiellt.

Bli ambassadör

Visa att du tror på det vi gör

Är du influencer eller har en roll där du kan påverka andra? Då kan du bli ambassadör för Våra barns klimat och hjälpa oss att bli fler.