Publicerad: 7 augusti, 2022

Enkätsvaren från 2021 visar bland annat att:

  • Lärare anser att undervisning i klimatfrågan är viktig, och fler uppger att det personliga intresset för frågan har ökat.
  • Liksom i tidigare undersökning är tidsbrist, ­utmaning att hitta bra material samt rädsla att skapa oro hos eleverna sådant som hindrar lärarna från att inkludera klimatfrågan mer i sin undervisning.
  • Avsaknaden av strategier eller stöd i skolorna gällande oro och ångest hos eleverna relaterat till klimatförändringarna är liksom i tidigare undersökning tydlig.
  • Något fler än tidigare är nöjda med det stöd det får från skolledningen, men två tredjedelar av respondenterna anser fortfarande att det saknas bra stöd.

Nära 90% av de tillfrågade lärarna är positiva till ett Klimatlyft för skolan. Håller du med? Läs mer och skriv under vår kampanj för ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.