Publicerad: 8 juni, 2021

En enkätundersökning som genomförts i Klimatklubbens och Våra barns klimats nätverk visar att det finns en stor efterfrågan på bättre klimatinformation från Sveriges kommuner. Enligt undersökningen vill 97 procent ha mer information från sin kommun om klimatläget. Bara 6 procent anser att kommunen gör tillräckligt.

– Det är tydligt att det finns stora brister i kommunernas uppdrag i att informera och möjliggöra för allmänheten att medverka i klimatomställningen. Inte minst när det gäller att involvera barn och unga. Om kommunerna inte blir bättre på att involvera medborgarna, riskerar Sveriges klimatmål att gå om intet, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Enkätundersökningen visar att hela 97 procent av de drygt 750 svarande, anser att kommunen borde göra mer för att informera medborgarna om klimatkrisen, de åtgärder kommunen gör för klimatets skull och vad medborgarna själva kan göra för att bidra. Vidare visar undersökningen att 86 procent upplever att de inte fått den typen av information från sin kommun.

Undersökningen visar vidare att många medborgare upplever att beslutsfattarna i deras kommun saknar tillräcklig kunskap om klimatkrisens allvar. Över hälften av de svarande upplever att deras kommun fattar beslut som strider mot uppsatta klimat- och miljömål.

– Varje svensk har rätt att på ett enkelt sätt kunna följa klimatläget där man bor och att ges möjlighet att påverka klimatomställningen. I dag krävs en doktorshatt och mängder med tid för att gräva fram information om hur det faktiskt går med kommunens klimatarbete. Framtiden är trots allt allas – doktorshatt eller ej, säger Emma Sundh, medgrundare till Klimatklubben.

Undersökningens resultat stöds också av slutsatserna i Naturvårdsverkets utredning om Sveriges möjligheter och förutsättningar för genomförande av Parisavtalets artikel 12, där myndigheten skriver: “De intervjuade kommunernas svar tyder på att de inte har uppfattat att det finns ett särskilt uppdrag för kommuner att arbeta för allmänhetens delaktighet och tillgång till information i klimatfrågor.

Enkätundersökningen ska nu följas upp av en kommungranskning för att se hur många kommuner som arbetar aktivt för att uppfylla artikel 12 i Parisavtalet och informera sina medborgare. Resultatet kommer att presenteras senare i år.

Fakta: Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 6–26 maj 2021 i form av en webbaserad undersökning som kommunicerats ut i Klimatklubbens och Våra barns klimats kommunikationskanaler.

755 personer från 168 kommuner besvarade följande frågor:

Har du fått information från din kommun om klimatläget, vilka åtgärder som görs för att sänka utsläppen och vad du själv kan göra för att bidra?

86 procent svarade: “Nej”

7,9 procent svarade: “Vet inte”

6,1 procent svarade: “Ja”

Tycker du att din kommun borde göra mer för att informera dig om klimatkrisen, de åtgärder kommunen gör för klimatets skull och vad du själv kan göra för att bidra?

97,5 procent svarade: “Ja”

1,5 procent svarade: “Vet inte”

1,1 procent svarade: “Nej”

Upplever du att beslutsfattarna i din kommun har kunskap om klimatkrisens allvar?

68,5 procent svarade: “Nej”

27 procent svarade: “Vet inte”

4,5 procent svarade: “Ja”

Upplever du att din kommun fattar beslut som går tvärtemot uppsatta klimat- och miljömål?

51,8 procent svarade: “Ja”

34,3 procent svarade: “Vet inte”

13,9 procent svarade: “Nej”

Om artikel 12 i Parisavtalet

Enligt artikel 12 i Parisavtalet artikel har alla medborgare rätt till delaktighet och tillgång till information om klimatfrågor. Artikeln handlar om att stärka utbildning och praktiskt lärande om klimatfrågor samt allmänhetens medvetenhet, delaktighet och tillgång till information om klimat samt internationellt samarbete, som ett sätt att uppnå Parisavtalet i sin helhet.

Kontaktpersoner för kommungranskningen:

Emma Sundh, Klimatklubben
sundh.emma@gmail.com

Telefon: 070-090 15 77

Frida Berry Eklund, Våra barns klimat
frida@varabarnsklimat.se

Telefon: 073-620 08 13