Publicerad: 11 september, 2020

Med anledning av kommunstyrelsens diskussion om Preemraff den 16 september

Hej Jan-Olof,

Jag skriver till dig i egenskap av talesperson och verksamhetschef för organisationen Våra barns klimat (tidigare Föräldravrålet). Vi samlar över 26 000 föräldrar för en politik som tar klimatmålen på allvar.

Vi är djupt oroade över en eventuell expansion av oljeraffinaderiet Preem i Lysekil. Att tillåta en sådan expansion går rakt emot Parisavtalet och Sveriges mål om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2045 och att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det är nu vi ska investera i framtidens hållbara tekniker, inte gårdagens. Frågan är inte bara av betydelse för Lysekil, utan även för Sverige som helhet.

Vi förstår att det från ditt perspektiv är en viktig verksamhet för att skapa arbete för invånarna i Lysekils kommun. Men på sikt är dessa jobb inte hållbara, då de både är i en bransch som måste fasas ut för att vi ska nå klimatmålen och dessutom i en verksamhet som är direkt skadlig för miljö, klimat och hälsa. För en långsiktigt levande kommun bör satsningar istället ske inom verksamheter som säkrar arbetstillfällen även i framtiden.

Vi är också djupt oroade över de hälsorisker för lokalbefolkningen, framförallt för barn, som en expansion kan medföra. Studier visar att det inte går att utesluta en koppling mellan utsläppen av bensen och barnleukemi. Därtill kommer andra utsläpp som kan riskera att påverka hälsan på anställda och lokalbefolkning. Det känns rimligt att dessa hälsoeffekter undersöks ordentligt av experter innan ett beslut om eventuell expansion tas.

Vi vill också lyfta fram att enligt Barnkonventionen, som från i år är svensk lag, har barn och unga rätt att höras i frågor som rör dem. Därför undrar vi nu om kommunstyrelsen har tagit in barn och ungas åsikter gällande expansionen av Preems oljeraffinaderi och i så fall hur?

Vi utgår från att frågan bereds utförligt inför omröstningen den 16 september, eller att beslutet skjuts upp tills dess att barnens perspektiv är bifogat handlingarna.

Vänliga hälsningar, Frida Berry Eklund