Publicerad: 9 november, 2022

I söndags inleddes COP27. Här har vi kortfattat sammanställt vad du behöver ha koll på när det gäller klimattoppmötet.

Vad är COP27?

COP är världens största och viktigaste årliga klimatrelaterade konferensen. COP står för Conference of the Parties, eller parternas konferens, och syftar på medlemmarna i FN:s klimatkonvention UNFCCC. Konferensen arrangeras av FN, som samlat nästan alla länder på jorden för globala klimatmöten sedan 1995. Siffran 27 anger att detta är det 27:e mötet som äger rum.

1992 enades världens nationer i ett gemensamt fördrag om att ”stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären för att förhindra farliga störningar från mänsklig aktivitet på klimatsystemet.” Sedan dess har klimatkonferenserna gått ut på att förlänga och förhandla fram juridiskt bindande gränser för utsläpp, vilket till exempel mynnat ut i Kyotoprotokollet 1997 och Parisavtalet 2015.

När och var pågår årets möte?

Årets klimatmöte äger rum i Sharm el-Sheikh, i Egypten, under den 6–18 november. Mötet arrangeras i olika städer varje år, för att understryka vikten av globalt samarbete. Detta blir femte gången som det arrangeras i Afrika, en av de regioner som förväntas drabbas allra värst av klimatförändringarna.

Vilka deltar?

Över 200 regeringar är inbjudna. Förhandlingarna har startats med ett högnivåmöte den 7 och 8 november, dit över 120 stats- och regeringschefer kommer.

Från Sverige deltar till exempel statsminister Ulf Kristersson (M), klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och Johan Forssell (M), bistånds- och utrikeshandelsminister. Även miljö- och jordbruksutskottets ledande politiker Emma Nohrén (MP, ordförande) och Kjell-Arne Ottosson (KD, vice ordförande) ingår i delegationen.

Flera svenska myndigheter kommer också att vara på plats, däribland representanter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket, SIDA och Energimyndigheten.

Hur skiljer sig COP27 från tidigare COP-möten?

Förra årets COP26 i Glasgow ansågs vara det viktigaste mötet sedan Parisavtalet 2015 och sågs som en markering på att det gått fem år sedan avtalet undertecknades. I Glasgow enades länderna om starkare åtaganden, samt att de nationella klimatplanerna skulle uppdateras varje år i stället för vart femte år som tidigare. Endast 24 av 193 länder har dock lämnat in uppdaterade planer inför COP27.

Vilka är de viktigaste frågorna?

Årets möte handlar främst om uppföljning av de mål som har satts, samt om frågan om hur åtgärder mot klimatförändringarna ska finansieras.Sammanfattningsvis kommer tre viktiga områden att diskuteras under COP27.

  • Utsläppsbegränsning

Ländernas förväntas visa upp mer ambitiösa utsläppsmål för 2030. Man kommer att diskutera olika insatser för att minska eller förhindra utsläpp av växthusgaser. Det kan handla om ny teknik och förnybara energikällor, att göra äldre utrustning mer energieffektiv eller att ändra förvaltningspraxis eller konsumentbeteenden.

  • Klimatanpassning

Vid COP26 i Glasgow kom de utvecklade länderna överens om att åtminstone dubbla biståndet till klimatanpassning till år 2025, vilket skulle bli omkring 40 miljarder dollar. Hittills har det avsatts mindre medel för klimatanpassning än för utsläppsbegränsning, och många menar att det nu behövs ännu mer pengar för just anpassning.

  • Klimatfinansiering

På klimatmötet i Köpenhamn 2009 lovade de rikare länderna att bidra med 100 miljarder dollar årligen mellan 2020 och 2025. Ett löfte som inte har infriats fullt ut. Många experter hoppas nu på att detta ska rättas till under COP27. Man kommer även att förhandla kring klimatfinansiering efter 2025.

  • Skador och förluster

FN har föreslagit att rikare länder ska betala för “skador och förluster” som utvecklingsländer redan åsamkats. De fattigare länderna står för en mycket liten del av de historiska utsläppen, samtidigt som de drabbas värst av klimatförändringarna. De länderna vill därför se en särskild fond som ska ligga utanför ordinarie humanitärt bistånd, inte vara lån och inte heller vara en del av de 100 miljarder dollar som rika länder utlovat mellan 2020 och 2025.

USA och EU är skeptiska till förslaget, men Danmark har formellt åtagit sig att bidra. Kanske kan de inspirera andra länder till samma sak under COP27?

Kan jag göra något?

  • Läs på och följ med i debatten
  • Lär dig att prata om klimatet med andra.
  • Dela med dig av dina tankar och den här informationen till andra i sociala medier

På vår Agera-sida hittar du fler tips på vad du kan göra!

Källor: